United States Navy - Slub Yarn White

United States Navy

100% Cotton, Slub Yarn - Made in Japan.

Garment Size
Price £74.99